PGN O projekcie

Planowane działania

Projekt został podzielony na 4 etapy. Pierwszym z nich jest stworzenie Narzędzia kontroli obywatelskiej (NKO), które docelowo ma służyć w przyszłości gminom oraz lokalnym organizacjom pozarządowym w przeprowadzaniu kontroli Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, a w szczególności procesu ich tworzenia, treści i poziomu partycypacji społecznej. Zostanie również przygotowana instrukcja, w której znajdą się wszelkie niezbędne informacje na temat tego, jak używać \"Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN\".

Kolejnym działaniem projektu jest przeprowadzenie przy pomocy NKO pilotażowej kontroli Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w 40 wytypowanych przez koordynatora, subkoordynatora i ekspertów projektu gminach. Na liście znajdą się co najmniej dwie gminy z każdego województwa o różnym charakterze (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie). Podstawowym kryterium wyboru jest to, że prace nad PGN w danej gminie powinny być zakończone. 

Po przeprowadzeniu kontroli zostaną sporządzone wnioski i rekomendacje dla poszczególnych gmin. Następnie każdy z ekspertów zajmie się podsumowaniem wyników kontroli dla wszystkich gmin pod kątem swojego obszaru specjalizacji i przygotuje listę rekomendacji. Wszystkie wnioski i rekomendacje zostaną połączone w raporcie końcowym projektu. Istotnym elementem tego etapu jest zebranie przez koordynatorów uwag, dotyczących praktycznego wykorzystania Narzędzia kontroli obywatelskiej i przekazanie ich ekspertom celem dokonania korekt w NKO (jeżeli takowe będą potrzebne). Po poprawieniu NKO zostanie opracowana broszura instruktażowa, która w przystępny sposób przedstawi NKO tak, aby mogło zostać wykorzystane przez inne podmioty. Broszura w wersji elektronicznej będzie rozesłana m.in. do min. 250 organizacji pozarządowych działających na poziomie lokalnym w całej Polsce. Ostateczna wersja NKO wraz z instrukcją znajdzie się także w raporcie końcowym projektu.

Ostatnim etapem projektu jest upowszechnienie rezultatów projektu w postaci: udostępnienia wniosków z kontroli gminom, w których była ona przeprowadzona, a także organizacjom pozarządowym i mediom lokalnym w tych gminach, przygotowanie oraz wypromowanie broszury instruktażowej i raportu z całego przedsięwzięcia oraz zorganizowanie konferencji końcowej. Podczas konferencji zespół projektowy będzie zachęcał kolejne organizacje do korzystania z Narzędzia kontroli obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, wykorzystując opracowane materiały i doświadczenia z realizacji projektu. Oprócz paneli merytorycznych odbędzie się również konferencja prasowa, która pomoże w zwiększaniu świadomości ogromnego znaczenia gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla redukcji emisji i poprawienia jakości życia obywateli w całym kraju. 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG