PGN

Zespół

Urszula Stefanowicz 

Koordynator, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Magister inżynier leśnictwa, absolwentka podyplomowych studiów dziennikarskich, wieloletni członek Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, w którym od 7 lat pełni funkcję koordynatora projektów. Odpowiedzialna za realizację wszystkich przedsięwzięć PKEOM związanych z ochroną klimatu i budową gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Posiada doświadczenie w realizacji grantów ze środków publicznych (m.in. Fundusze Strukturalne UE, SPO RZL) oraz prywatnych, w zarządzaniu pracą zespołu oraz współpracy z partnerami i mediami. Wieloletni obserwator i komentator Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Ewa Świerkula

Subkoordynator, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Od 10 lat pracuje w Instytucie na rzecz Ekorozwoju. Obecnie jest ekspertem ds. monitoringu w projekcie „Dobry klimat dla powiatów”, dofinansowanego z LIFE +. W ramach tego przedsięwzięcia nadzoruje działania współpracowników lokalnych.

prof. dr hab. Zbigniew M. Karaczun

Ekspert, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Pracownik Katedry Ochrony Środowiska SGGW. Specjalizuje się w analizie polityki ochrony środowiska. W latach 1995-1999 był dyrektorem Climate Action Network Central and Eastern Europe. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Klubu Ekologicznego, a dodatkowo od 2002 roku jest również ekspertem Koalicji Klimatycznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji na temat polityki klimatycznej. Jako kierownik zespołu polskiego brał udział w czterech projektach naukowych z zakresu ochrony klimatu na terenach wiejskich (w ramach 6 i 7 Programu Ramowego UE). Opracował szereg ekspertyz dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących m.in. potrzeb adaptacji sektora ogrodniczego do skutków zmian klimatu. Jest kierownikiem specjalizacji inżynierskiej Technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska. Prowadzi również zajęcia na kierunku studiów Odnawialne Źródła Energii (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW).

dr Marta Maja Wiśniewska

Ekspert, Fundacja Greenmind

Z wykształcenia inżynier środowiska, z naciskiem na gospodarkę wodną. Od 2001 roku związana z sektorem pozarządowym, w którym zajmuje się polityką środowiskową. Brała udział m.in. w działaniach przeciwko budowie stopnia na Dolnej Wiśle, budowie obwodnicy Augustowa przez bagienną część doliny Rospudy (w ramach kampanii Via Baltica). Aktualnie, członkini zarządów Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacji Greenmind. Autorka, współautorka, redaktorka ekspertyz i publikacji dotyczących funduszy UE, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska. W Fundacji Greenmind od 2013 roku koordynuje projekty kontroli obywatelskiej nad wdrażaniem w Polsce Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Agata Golec

Ekspert, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Magister filologii angielskiej, ukończyła studia drugiego stopnia z współpracy rozwojowej i zarządzanie projektami. Od 2010 roku pracuje w Instytucie na rzecz Ekorozwoju. Obecnie pełni funkcje koordynatorki projektu „Energooszczędne 4 kąty”, specjalisty ds. komunikacji w przedsięwzięciu „Włącz się” oraz nadzoruje prace zespołu redakcyjnego portalu „Chromnmyklimat.pl”.  Była również zastępcą kierownika projektu „Szerokie wody Natury 2000” oraz researcherem w inicjatywie „Biogazownia – przemyślany wybór”. Od lat aktywnie działa na rzecz współpracy rozwojowej: była współzałożycielką i sekretarzem organizacji pozarządowej ONGD Pachamama w Hiszpanii, odbyła także staż zawodowy w CERAI w Algierii. Aktywnie działała w charakterze wolontariuszki w Ulster Wildlife Trust oraz Groundwork w Irlandii

Adriana Skajewska

Ekspert, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Magister pedagogiki ze specjalizacjami logopedia oraz pedagogika alternatywna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest współzałożycielem i Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, współautorem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD oraz członkiem zespołu ds. monitorowania Strategii (analiza wykonania wskaźników produktowych oraz rezultatu, ewaluacja ex-post). Pełniła również funkcję kierownika projektu szkoleniowego finansowanego z UE dla dorosłych mieszkańców Podkowy Leśnej. Była również członkiem komisji grantowych programu „Działaj lokalnie” oraz ekspertem oceniającym projekty złożone do konkursu regionalnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG