PGN Narzędzie kontroli

Blok I

CZĘŚĆ 1. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W TWORZENIU PGN

Informowanie
Ocena na tym etapie służy sprawdzeniu jakości udostępniania informacji o celu i procesie tworzenia PGN oraz sposobie jej przekazywania.

1. Czy na stronie internetowej urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) podano wyraźną i łatwo dostępną skierowaną do społeczeństwa informację o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?
TAK/NIE

2. Czy o przystąpieniu do opracowania/aktualizacji PGN mieszkańcy mogli się dowiedzieć z innych źródeł niż strona internetowa urzędu lub BIP?
TAK/NIE

Angażowanie społeczeństwa
Ocena ma na celu sprawdzenie stopnia angażowania społeczeństwa w proces tworzenia PGN –  aktywności w tym zakresie organu opracowującego dokument /zlecającego opracowanie dokumentu.

3. Czy mieszkańcy byli zachęcani do udostępnienia danych dotyczących zużycia energii w swoich gospodarstwach domowych?
TAK/NIE

4. Czy na początkowym etapie tworzenia PGN mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia propozycji działań i inwestycji, które ich zdaniem powinny zostać w nim zawarte?
TAK/NIE

5. Czy na początkowym etapie tworzenia PGN mieszkańcy byli zapraszani do udziału w spotkaniach i dyskusjach o kierunkach działań i inwestycji, które można w nim zawrzeć?
TAK/NIE

Konsultacje społeczne projektu PGN
Ocena ma na celu sprawdzenie jakości konsultacji społecznych projektu PGN (przed jego przyjęciem).

6. Czy na stronie internetowej urzędu gminy lub w BIP podano informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu PGN?
TAK/NIE

7. Czy o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu PGN urząd gminy dodatkowo informował społeczeństwo w sposób inny niż przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronę internetową urzędu gminy lub w BIP?
TAK/NIE

8. Czy wraz z informacją na stronie internetowej lub w BIP urzędu gminy o konsultacjach społecznych projektu PGN udostępniono jego projekt w wersji elektronicznej?
TAK/NIE

9. Czy w procesie konsultacji projektu PGN organizowano spotkania z urzędnikami i/lub wykonawcami planu, publiczne wysłuchania albo konferencje, podczas których mieszkańcy mogli zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi?
TAK/NIE

10. Czy projekt PGN był konsultowany wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko?
TAK/NIE

11. Czy upubliczniono (co najmniej w wersji elektronicznej na stronie internetowej lub w BIP urzędu gminy) raport z konsultacji społecznych projektu PGN?
TAK/NIE

12. Czy raport z konsultacji społecznych projektu PGN zawierał informację na temat uwag uwzględnionych oraz nieuwzględnionych wraz z podaniem merytorycznych przyczyn ich odrzucenia?
TAK/NIE

CZĘŚĆ 2. POZIOM ZAANGAŻOWANIA WŁADZ I URZĘDU GMINY W PROCES OPRACOWANIA PGN

Ocena dotyczy przyjętego sposobu pracy nad planem. Zaangażowanie urzędników w proces opracowania PGN zwiększa szanse na pełne uwzględnienie sytuacji w danej gminie i akceptację planów przez mieszkańców, a także większy udział urzędników i mieszkańców we wdrażaniu planu.

Ważnym elementem budowania kompetencji urzędników do wdrażania zapisów PGN są szkolenia pracowników urzędu z zakresu objętego planem przeprowadzone przez wykonawcę PGN. Równie istotną rolę w procesie opracowaniu planu odgrywają radni, którzy jako przedstawiciele mieszkańców gminy zgłaszają swoje uwagi do treści dokumentu zgodne z potrzebami lokalnej społeczności.

13. Czy pracownicy gminy mieli znaczący udział w tworzeniu PGN, np. poprzez współpracę grupy roboczej powołanej spośród pracowników gminy z wykonawcą PGN?
TAK/NIE

14. Czy pracownicy gminy zostali przeszkoleni przez wykonawcę PGN z zakresu objętego planem?
TAK/NIE

15. Czy proponowana treść PGN przed jego przyjęciem/zatwierdzeniem była przedmiotem dyskusji w komisjach lub w trakcie sesji rady gminy/rady miasta?
TAK/NIE