PGN Narzędzie kontroli

Blok II

CZĘŚĆ 1. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU, WDRAŻANIU I MONITORINGU PGN

Ocena ma na celu sprawdzenie zapisów PGN pod kątem stopnia uwzględniania roli społeczeństwa w opracowaniu, wdrażaniu i monitoringu realizacji PGN. Działania edukacyjne są kluczowe dla skutecznego wdrażania PGN, wspierają świadomą partycypację społeczeństwa w realizacji planu. Zapisy dotyczące monitoringu są podstawą przejrzystości działań władz publicznych, ułatwiają kontrolę obywatelską.

Opracowanie i wdrażanie

16. Czy w PGN zawarto informację o tym, że mieszkańcy uczestniczyli w jego opracowaniu?
TAK/NIE

17. Czy PGN określa rolę mieszkańców we wdrażaniu zawartych w nim działań?
TAK/NIE

18. Czy PGN przewiduje prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców?
TAK/NIE

Monitoring

19. Czy PGN zawiera precyzyjną instrukcję monitorowania jego wdrażania?
TAK/NIE

20. Czy w PGN zostały wskazane konkretne działania, jakie będą podejmowane w przypadku, gdy wyniki monitoringu jego wdrażania sugerują, że założone cele PGN mogą nie zostać osiągnięte?
TAK/NIE

21. Czy w PGN wskazano na konieczność upubliczniania raportów z monitoringu wdrażania planu?
TAK/NIE

22. Czy wskazano rolę obywateli w procesie monitoringu realizacji PGN?
TAK/NIE

CZĘŚĆ 2. LOGIKA DOKUMENTU

Ocena ma na celu sprawdzenie jakości PGN pod kątem logiki zastosowanego podejścia procesowego: ocenę poprawności sformułowanych celów, ich spójność, wymierność oraz powiązania z diagnozą. Interesuje nas, czy celom zostały przypisane zadania, których realizacja przyczyni się do ich osiągnięcia ze wskazaniem osób/podmiotów odpowiedzialnych (ew. koordynatorów) oraz czy PGN zawiera informacje o planowanych kosztach związanych z jego wdrażaniem oraz przewidywany harmonogram działań.

W tej części narzędzia znajdują się pytania o spójność celów (ew. także zadań) przyjętych w PGN z określonymi w Strategii Rozwoju Gminy, a także zgodność dokumentu z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

23. Czy PGN zawiera diagnozę sytuacji w gminie?
TAK/NIE

24. Czy cele określone w PGN wynikają z diagnozy i zidentyfikowanych problemów (właściwie na nie odpowiadają)?
TAK/NIE

25. Czy dla przyjętych celów PGN określono zadania (działania), których realizacja zapewni osiągnięcie tych celów?
TAK/NIE

26. Czy dla zadań w PGN określono harmonogram ich realizacji?
TAK/NIE

27. Czy dla zadań w PGN określono podmioty odpowiedzialne za ich realizację?
TAK/NIE

28. Czy w PGN oszacowano koszt zaplanowanych zadań i określono sposoby ich sfinansowania?
TAK/NIE

29. Czy cele PGN zostały określone w sposób mierzalny?
TAK/NIE

30. Czy w PGN zawarto informacje na temat spójności dokumentu ze Strategią Rozwoju Gminy?
TAK/NIE

31. Czy PGN wykonano łącznie z aktualizacją Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?
TAK/NIE

CZĘŚĆ 3. ZAKRES DZIAŁAŃ PLANOWANYCH W PGN

Ocena ma na celu sprawdzenie, czy zawartość planu jest prawidłowa, czyli: czy opiera się on na rzeczywistych danych dotyczących wielkości emisji do powietrza i głównych źródeł tej emisji; czy na tej podstawie określono mierzalne cele, zaplanowano działania i czy te działania są wystarczające (tj. odpowiadają wszystkim problemom przedstawionym w diagnozie) dla zapewnienia redukcji emisji gazów cieplarnianych (a także redukcji emisji innych zanieczyszczeń), zanieczyszczenia powietrza i poprawy jego jakości, w szczególności czy przewidziane do realizacji działania obejmują wszystkie istotne sektory, których działalność wywiera (lub może wywierać) istotny wpływ na ten element środowiska.

32. Czy na potrzeby PGN wykonano inwentaryzację źródeł i wielkości emisji gazów cieplarnianych występujących w gminie?
TAK/NIE

33. Czy na potrzeby PGN wykonano inwentaryzację źródeł i wielkości emisji innych zanieczyszczeń powietrza występujących w gminie?
TAK/NIE

34. Czy w PGN przyjęto ilościowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych?
TAK/NIE

35. Czy w PGN przyjęto ilościowe cele redukcji emisji innych zanieczyszczeń powietrza?
TAK/NIE

36. Czy w PGN określono działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej?
TAK/NIE

37. Czy w PGN określono działania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii?
TAK/NIE

38. Czy w PGN określono działania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza z transportu?
TAK/NIE

39. Czy w PGN określono działania w zakresie planowania przestrzennego?
TAK/NIE

40. Czy w PGN określono działania w zakresie redukcji emisji w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie gminy?
TAK/NIE

41. Czy w PGN określono działania edukacyjne w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej?
TAK/NIE