Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Narzędzie kontroli

Narzędzie Kontroli Obywatelskiej (NKO) PGN powstało w ramach projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”, realizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) we współpracy z partnerami Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) i norweską organizacją Framtiden i våre hender (FIVH, Przyszłość w naszych rękach) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

NKO zostało stworzone w celu ułatwienia wszystkim zainteresowanym przeprowadzania kontroli Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozwoli ocenić, czy określony w PGN zakres działań jest wystarczający w stosunku do istniejących w gminie potrzeb i możliwości redukcji emisji oraz czy wdrożenie PGN może przyczynić się do rozpoczęcia i realizacji procesu transformacji niskoemisyjnej. Jednocześnie NKO pomoże ocenić proces tworzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez polskie gminy, a w szczególności określić stopień zaangażowania społeczeństwa (mieszkańców) we wspomnianym procesie. Reasumując realizacja Narzędzia Kontroli Obywatelskiej ma wpłynąć na zwiększenie nadzoru społecznego nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawę jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin.

Funkcjonalność narzędzia zostanie przetestowana na 40 gminach. Wyniki kontroli posłużą opracowaniu rekomendacji dla gmin i dopracowaniu NKO. Narzędzie Kontroli Obywatelskiej oraz rekomendacje zostaną przedstawione w raporcie. Materiały te zostaną szeroko rozpowszechnione wśród władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych i innych instytucji, które mogłyby wykorzystać je do prowadzenia kolejnych kontroli.

Narzędzie ma charakter listy sprawdzającej, z możliwością wyboru odpowiedzi TAK lub NIE. Lista jest podzielona na pięć bloków pytań:

BLOK I. Tworzenie PGN:

  • część 1. udział społeczeństwa w tworzeniu PGN,
  • część 2. poziom zaangażowania władz i urzędu gminy w proces opracowania PGN.

BLOK II. PGN:

  • część 1. udział społeczeństwa w opracowaniu, wdrażaniu i monitoringu PGN
  • część 2. logika dokumentu
  • część 3. zakres działań planowanych w PGN

Do NKO dołączono "PODRĘCZNĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI Jak korzystać z Narzędzia Kontroli Obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej", w której wyjaśniono znaczenie kolejnych pytań, szczegółowo je opisując. Podano również informacje o źródłach, w których należy szukać danych niezbędnych dla uzyskania odpowiedzi. Wyjaśniono także, co oznaczają odpowiedzi TAK i NIE w kontekście każdego z pytań.

Pobierz Narzędzie Kontroli Obywatelskiej

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG