Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

O nas

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) powstał w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny (więcej o PKE tutaj).

Zajmujemy się kwestiami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym szczególnie kwestiami ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, oszczędności energii i efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, w mniejszym stopniu także zrównoważonym transportem i zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną krajobrazu naturalnego, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz edukacją ekologiczną. Adresujemy swoje działania do polityków, pracowników urzędów i samorządów, dziennikarzy, obywateli. Główne pola aktywności PKEOM to: monitoring, działania rzecznicze, informowanie, doradztwo, edukacja.

Od początku swojego istnienia PKE OM podejmuje działania na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego Warszawy i województwa mazowieckiego. Wychodzimy z założenia, że taka aktywność jest niezbędna, by zapewnić dobrą jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Wśród kluczowych osiągnięć PKE OM jest m.in.:

  • przeprowadzenie w latach 2000-2001 badania ankietowego we wszystkich 2489 gminach w Polsce i opracowanie raportu z badania w ramach projektu "Dokonania gmin w zakresie ochrony środowiska oraz kwalifikacje kadr realizujących politykę ekologiczną w gminach";
  • zainicjowanie powstania w roku 2002 Koalicji Klimatycznej, porozumienia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu; prowadzenie Sekretariatu Koalicji, monitoring procesów legislacyjnych, np. ustawy o odnawialnych źródłach energii czy ustawy o efektywności energetycznej - przyczynienie się do podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie zmian i ochrony klimatu (więcej na stornie Koalicji Klimatycznej);
  • delegowanie przedstawicieli na negocjacje klimatyczne w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i obserwowanie przebiegu negocjacji ONZ, informowanie polskich mediów i obywateli o przebiegu rozmów;
  • prowadzenie w latach 1999 - 2003 Biura Zrównoważonego Transportu. W jego ramach promowano rozwój ścieżek rowerowych na Mazowszu, powołanie rzecznika ds. rowerowych w Warszawie, włączenie kolei do systemu komunikacyjnego Warszawy i in.;
  • ocena planów rządu dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej w kontekście rewizji polityki UE dla TEN-T (europejskiej sieci transportowej);
  • stworzenie portalu internetowego „Gospodarz z energią” promującego wykorzystanie lokalnych, odnawialnych źródeł energii  na terenach wiejskich (patrz też: http://www.gospodarzzenergia.pl/).

Okręg Mazowiecki PKE ma siedzibę w Warszawie i swoim działaniem obejmuje obszar Warszawy i województwa mazowieckiego. Posiada także koła lokalne w Siedlcach, Sulejówku i Warszawie.