O nas

Polski Klub Ekologiczny

PKE to ogólnopolska organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski.

Podstawowym celem działania PKE jest poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym kraju oraz kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji.

Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 roku w Krakowie. Był pierwszą w bloku państw socjalistycznych niezależną pozarządową organizacją ekologiczną otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki. Jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju, przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Podstawą dla działania PKE są zapisy Konstytucji RP dotyczące ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji Sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Genewskiej.

PKE jest stowarzyszeniem skupiającym w swoich kręgach ekspertów z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska, a także ludzi zainteresowanych ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Polski Klub Ekologiczny należy m.in. do Friends of the Earth, jednej z największych międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, działającej na rzecz ochrony klimatu, energetyki bezpiecznej dla ludzi i środowiska, suwerenności i bezpieczeństwa żywieniowego, ochrony lasów i bioróżnorodności, sprawiedliwości ekonomicznej i ochrony praw człowieka. (więcej - www.foei.org).

Zarząd Główny PKE mieści się w Krakowie. Klub ma okręgi w większości regionów Polski (patrz też: http://zgpke.pl/).