O nas

Władze i zespół

ZARZĄD

prof. dr hab. Zbigniew M. Karaczun

Prezes Zarządu

Pracownik Katedry Ochrony Środowiska SGGW. Specjalizuje się w analizie polityki ochrony środowiska. W latach 1995-1999 był dyrektorem Climate Action Network Central and Eastern Europe. Od 2002 roku pełni funkcję eksperta Koalicji Klimatycznej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji na temat polityki klimatycznej. Jako kierownik zespołu polskiego brał udział w czterech projektach naukowych z zakresu ochrony klimatu na terenach wiejskich (w ramach 6 i 7 Programu Ramowego UE). Opracował szereg ekspertyz dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących m.in. potrzeb adaptacji sektora ogrodniczego do skutków zmian klimatu. Jest kierownikiem specjalizacji inżynierskiej Technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska. Prowadzi również zajęcia na kierunku studiów Odnawialne Źródła Energii (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW).

Barbara Mileszczyk

Wiceprezes

Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Koła PKE „Podlasie” w Siedlcach. W latach 2011-2014 była delegatem na Walnym Zjeździe Klubu. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji, a z zamiłowania zaangażowanym przyrodnikiem. Uwielbia podróże, turystykę pieszą i rowerową. Od czasów studiów należy do PTTK. Obecnie aktywnie działa w oddziale PTTK w Siedlcach. Prowadzi Koło PKE „Podlasie”, realizując cele statutowe PKE, szczególnie z zakresu ochrony środowiska i propagowania zdrowego trybu życia. Na forum miasta, m.in. w placówkach oświatowych, organizuje różnego rodzaju warsztaty, które mają na celu popularyzację inicjatyw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Urszula Burkot

Skarbnik

Członek Zarządu PKE OM i PKE ZG. Absolwentka SGH, mgr ekonomii. W PKE działa od 1989 roku. Dwukrotnie pełniła funkcję prezesa PKE OM. W latach 2011-2015 była wiceprezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Zarządu Głównego. W latach 2003-2005 została wybrana przez organizacje pozarządowe na członka pierwszej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego (współtworzyła zasady Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Od 2005 do 2011 roku była członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedstawiciel organizacji pozarządowych. W ramach działalności w PKE realizuje wiele projektów z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony powietrza czy turystyki zrównoważonej. Przy przedsięwzięciu Tempus prowadziła szkolenia dla administracji gminnej i społeczności lokalnych z zakresu ochrony powietrza, zrównoważonego rozwoju oraz promocji turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich. W 2002 roku brała udział w Szczycie Ziemi w Johannesburgu. Jest przedstawicielem PKE w międzynarodowej organizacji Friends of the Earth International (FOEI), której PKE jest członkiem.

Maria Dąbrowska

Sekretarz

Magister prawa, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego. Brała aktywny udział w projektach edukacyjnych, realizowanych wspólnie m.in. z Politechniką Warszawską. Uczestniczyła także w projektach  międzynarodowych związanych ze współpracą z Friends of the Earth International (FOEI) czy wspólnych akcjach w Hadze na rzecz ochrony klimatu. Od kilku kadencji jest członkiem zarządu PKE OM, pełniła dotychczas funkcję sekretarza, wcześniej była członkiem Sądu Koleżeńskiego. Wielokrotnie występowała w roli delegata Okręgu na zjazdach ogólnopolskich PKE. Jej zainteresowania koncentrują się wokół ochrony środowiska naturalnego w ścisłym powiązaniu z ochroną przyrody i ochroną zdrowia. W umiejętny sposób potrafi analizować zagadnienia ekologiczne z uwzględnieniem kryterium i istotności. W działalności organizacyjnej wykorzystuje swoją wiedzę prawniczą. 

 

ZESPÓŁ

Urszula Stefanowicz

Koordynator

Magister inżynier leśnictwa, absolwentka podyplomowych studiów dziennikarskich oraz Studium Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wieloletni członek Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, w którym od 2008 roku pełni funkcję koordynatorki projektów. Odpowiedzialna za realizację przedsięwzięć PKEOM związanych z ochroną klimatu i budową gospodarki zeroemisyjnej w Polsce, w tym z ograniczaniem emisji ze źródeł transportowych. Posiada doświadczenie w realizacji grantów ze środków publicznych oraz prywatnych, w zarządzaniu pracą zespołu oraz współpracy z partnerami i mediami. Wieloletnia obserwatorka i komentatorka międzynarodowych negociacji klimatycznych prowadzonych w ramach Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.