Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Statut

Misją Polskiego Klubu Ekologicznego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz zdrowia człowieka. Jakość życia zależy bowiem od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem a rozwojem cywilizacji.

Klub podejmuje inicjatywy na rzecz tworzenia i przestrzegania w Polsce prawa w zakresie kształtowania, ochrony i restytucji środowiska. Występuje do organów administracji publicznej, sądów powszechnych, instytucji państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej o zastosowanie środków zmierzających do zapobiegania szkodom w środowisku, usuwania ich skutków oraz naprawy szkód. Wspiera wszelkie działania, służące przywracaniu równowagi ekologicznej w przyrodzie, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego, a także zdrowia obywateli.

Prowadzi także działaność informacyjną, szkoleniową, dydaktyczno-oświatową i badawczą. Aktywnie uczestniczy w powszechnej edukacji społeczeństwa w zakresie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju, który powinien być podstawą polityki społeczno-gospodarczej państwa.

Zobacz statut PKE