Transport

UE za USA w poprawie efektywności paliwowej

W latach 1990-2010 emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych o dużej ładowności (tj. z pojazdów typu heavy duty vehicles w skrócie HDV ), obejmujących ciężarówki i autobusy, wzrosła o 36%. Według prognoz podobna tendencja utrzyma się również w najbliższej przyszłości.

UE za USA w poprawie efektywności paliwowej
UE za USA w poprawie efektywności paliwowej

Pojazdy HDV odpowiadają obecnie za około 30% ogółu emisji CO2 pochodzących z sektora transportu drogowego, a brak podjęcia stosownych kroków zapobiegawczych sprawi, że do roku 2030 udział ten wzrośnie do ponad 40%.i Do roku 2030 pojazdy HDV emitować będą około 15% ogółu zanieczyszczeń nie objętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (tzw. non-ETS/ESD), a właśnie to wtedy państwa członkowskie UE powinny ograniczyć emisję zanieczyszczeń o 30%. Główną przyczyną wzrostu emisji dwutlenku węgla z pojazdów HDV jest utrzymująca się niska efektywność paliwowa ciężarówek w połączeniu z coraz większym zapotrzebowaniem na towarowy transport drogowy.

Najnowszy raport Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu (ICCT)ii, oparty na wynikach wieloletnich badań prowadzonych w warunkach rzeczywistych, dostarcza dodatkowych dowodów na to, że poziom zużycia paliwa w samochodach ciężarowych nie zmienia się od dziesięcioleci. Według autorów raportu, producenci ciężarówek koncentrują się przede wszystkim na zwiększaniu osiągów i mocy silnika, zamiast na zmniejszaniu zużycia paliwa. Komisja Europejska oskarża głównych producentów samochodów ciężarowych o udział w kartelu, w ramach którego mieliby „ustalać między sobą czas i poziom wzrostu cen związanych z wprowadzaniem do użycia technologii obniżających emisję CO2”. Proceder ten miał miejsce przez większość okresu, którego dotyczy wspomniany wyżej raport ICCT. Pomimo to, postępy w zakresie obniżania poziomu emisji pochodzących z pojazdów ciężarowych poczynione w Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do sytuacji panującej w Stanach Zjednoczonych, są znikome bądź żadne.

Podobny zastój we wdrażaniu rozwiązań sprzyjających niższemu zużyciu paliwa przez ciężarówki, skłonił amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) do ustalenia celów w zakresie efektywności paliwowej i poziomu emisji CO2 z pojazdów HDV, co miało miejsce w roku 2011. W lipcu 2015 EPA zgłosiła propozycję nowych norm, które mają wejść w życie po roku 2020. Sprawi to, że amerykańskie ciężarówki będą wkrótce najbardziej technologicznie zaawansowane i najbardziej efektywne pod względem zużycia paliwa na świecie.
Komisja Europejska straciła pod tym względem całą dekadę. Rok 2016 stwarza nową szansę dla „strategii dekarbonizacji transportu” tj. skutecznego stawienia czoła problemowi emisji CO2 generowanej przez pojazdy HDV, przybliżając Unię do ustanowienia na rok 2025 norm emisyjnych dla tychże pojazdów.

Szczegółowa analiza tutaj

Poprzedni artykuł