Aktualności i archiwum Aktualności

Środowisko wolne od toksyn do 2050 roku jest możliwe!

Komisja Europejska zorganizowała 10 lutego 2021 warsztaty online dla zewnętrznych interesariuszy dotyczące przygotowania Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (the Zero Pollution Action Plan for air, water, and soil). Działania podjęte w ramach jego wdrażania będą miały zasadnicze znaczenie dla zwalczania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które szkodzą zdrowiu, dobrostanowi i środowisku Europejczyków.

Środowisko wolne od toksyn do 2050 roku jest możliwe!
Środowisko wolne od toksyn do 2050 roku jest możliwe!

Komisja Europejska przedstawiła swój punkt widzenia, zbliżony do wielu postulatów europejskiej społeczności specjalistów w zakresie ochrony zdrowia.

Stoimy w obliczu poważnych kryzysów ekologicznych, takich jak kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, wyczerpywanie się zasobów i dramatyczne zanieczyszczenie powietrza. Unia Europejska reaguje na te egzystencjalne zagrożenia w ramach czterech filarów Europejskiego Zielonego Ładu (https://epha.org/a-healthy-european-green-deal/):

 • strategii dotyczącej różnorodności biologicznej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • działań na rzecz ochrony klimatu,
 • strategii zerowego zanieczyszczenia.

Zakres planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia obejmuje:

 • zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania wód i oceanów oraz ułatwianie podejmowania środków zaradczych;
 • zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczeń hałasem,
 • zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania gleby oraz ułatwianie rekultywacji.

Głównym celem tej strategii jest odwrócenie hierarchii działań na rzecz redukcji zanieczyszczenia. Przyszła polityka Unii w zakresie środowiska opiera się na zasadzie ostrożności. Aby chronić zdrowie i środowisko, należy podjąć działania zapobiegawcze, na przykład podczas projektowania i produkcji. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu należy naprawiać u ich źródła, aby je zminimalizować i kontrolować.

Zasada „zanieczyszczający płaci” ma kluczowe znaczenie, ponieważ zachęca do innowacji i rozwoju możliwości biznesowych. Komisja Europejska uważa to podejście za najlepszy sposób eliminacji zanieczyszczeń.

Komisja Europejka przedstawiła obszary działań przyszłej strategii:

 • wzmocnienie wdrażania i egzekwowania norm dotyczących powietrza, wody, morza i gleby;
 • staranny monitoring przepisów  dotyczących zdrowia i środowiska, a w razie potrzeby, ich korekta;
 • projektowanie ukierunkowanych, dodatkowych działań, np. zwalczanie zanieczyszczenia gleby;
 • promowanie inicjatyw wspierających, o charakterze przekrojowym, np. zaangażowanie interesariuszy, wymiar globalny, cyfryzacja, finansowanie itp.

Komisja Europejska w nadchodzących miesiącach (drugi kwartał 2021 r.) przedstawi komunikat o zerowym zanieczyszczeniu oraz dodatkowe dokumenty robocze służb (np. dotyczące monitorowania i prognoz oraz rozwiązań cyfrowych służących eliminacji zanieczyszczeń). Komisja opublikuje dedykowane pakiety działań od 2021 do 2023 roku, w tym działań legislacyjnych.

 

Opracowanie Lubomiry Wengler, na podstawie raportu Matteo Barisione, EPHA, “Zero Pollution Action Plan: a toxic-free environment by 2050 is possible!”, 14 luty 2021

Poprzedni artykuł Następny artykuł