Aktualności i archiwum Aktualności

Małe Granty Transportowe

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki przyzna organizacjom pozarządowym cztery granty w wysokości 4000 PLN na organizację wydarzeń służących ograniczaniu emisji z transportu drogowego w czterech różnych miastach. Wydarzenia powinny być zaplanowane na Dzień bez Samochodu, czyli na sobotę, 22 września 2018 roku.

Małe Granty Transportowe
Małe Granty Transportowe

Projekty powinny dotyczyć tworzenia stref czystego transportu w miastach, a jednocześnie odnosić się do co najmniej jednej z poniższych kwestii:

  • konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego (może obejmować nawiązania do Szczytu Klimatycznego COP24),
  • konieczności ograniczenia zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez transport drogowy,
  • wpływu ograniczenia indywidualnego transportu drogowego na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast, zasadności rozwoju komunikacji miejskiej, zwiększania udziału transportu rowerowego i ruchu pieszego.

Dofinansowanie w ramach Grantów będzie przyznawane na przygotowanie i realizację następujących rodzajów działań, prowadzonych na terenie Polski, w miejscach publicznie dostępnych, otwartych dla wszystkich zainteresowanych:

  • szkolenia, warsztaty, debaty,
  • dyskusje panelowe,
  • spotkania z politykami (w tym wysłuchania obywatelskie),
  • spotkania z dziennikarzami,
  • akcje uliczne i happeningi.

Grantobiorcami mogą być organizacje pozarządowe zajmujące się transportem, rozwojem lokalnym, ochroną środowiska, ochroną zdrowia lub innym pokrewnym obszarem tematycznym, w ramach którego dana organizacja podejmuje także tematy transportowe. Zgłoszony projekt może być częścią lub uzupełnieniem już realizowanego projektu. Może także być realizowany w partnerstwie z inną organizacją lub organizacjami.

Termin składania wniosków - do 31 lipca 2018 roku, do godz. 16:00.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail sekretariat@koalicjaklimatyczna.org oraz jednocześnie na adres pkeom.org@gmail.com, temat e-maila: „Mały Grant Transportowy wniosek ………………………… /nazwa organizacji/”

 

Regulamin przyznawania Małych Grantów Transportowych

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie Małego Grantu Transportowego.

Formularz wniosku o przyznanie Małego Grantu Transportowego.

Wzór sprawozdania finansowego.

Wzór sprawozdania merytorycznego.

 

Poprzedni artykuł Następny artykuł