Transport

Europa potrzebuje silnych krajowych celów klimatycznych

W związku z przyjęciem przez Radę UE podejścia ogólnego do rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), 14 europejskich organizacji pozarządowych wzywa ministrów UE do zapewnienia integralności krajowych celów klimatycznych. Ich realizacja powinna gwarantować osiągnięcie celów przyjętych dla całej Unii Europejskiej na rok 2030 oraz jak najszybsze dojście do neutralności klimatycznej.

Europa potrzebuje silnych krajowych celów klimatycznych
Europa potrzebuje silnych krajowych celów klimatycznych

Redukcja emisji w sektorach objętych ESR - transporcie drogowym, budownictwie, rolnictwie i gospodarce odpadowej - ma kluczowe znaczenie dla realizacji unijnej strategii klimatycznej, ponieważ rozporządzenie obejmuje ponad połowę całkowitych emisji w UE. Dzięki ambitnym celom i narzędziom zapewniającym zgodność wdrażania z wytyczoną ścieżką redukcji ESR mógłby dostarczyć właściwej zachęty do wprowadzenia przez państwa członkowskie sektorowych środków regulacyjnych, które znacząco zmieniałyby sytuację.

Bez odpowiednio ambitnych celów krajowych w sektorach objętych ESR przestawienie tak dużej części gospodarki na zrównoważony rozwój byłoby po prostu niemożliwe. Ponadto te same narzędzia, których wykorzystanie ogranicza nasz negatywny wpływ na zmianę klimatu, umożliwiają również przyśpieszenie terminu zakończenia zależności gospodarek europejskich od paliw kopalnych. Ożywienie debaty politycznej odnośnie kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym bardziej niż kiedykolwiek wskazuje na konieczność wzmocnienia, a nie osłabienia, prawodawstwa klimatycznego na poziomie unijnym i krajowym.

Sygnatariusze listu otwartego są zaniepokojeni kierunkiem, w jakim potoczyły się dyskusje w Radzie Europejskiej na temat ESR. Wprowadzenie do tekstu rozporządzenia poprawek zaproponowanych przez Radę doprowadziłoby do tego, że redukcja emisji dla całej Unii osiągnięta do 2030 roku nie byłaby wystarczająca do zrealizowania przyjętego celu unijnego i zobowiązania wynikające z Porozumienia paryskiego nie zostały by dotrzymane. W obliczu kryzysu klimatycznego, kiedy wiemy, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by jak najszybciej zmniejszyć emisyjność, zwiększanie ilości dozwolonych emisji jest nieuzasadnione. Tymczasem zgodnie z planami Rady całkowity budżet emisji jest nawet zwiększony w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji, a zbyt wiele elastycznych rozwiązań i luk prawnych w praktyce uniemożliwi realizację celów krajowych.

Dlatego właśnie organizacje są zmuszone, by powtórzyć wystosowany przez dziesięć krajów UE "apel o zwiększenie ambicji w negocjacjach odnośnie elementów „Fit for 55" i wezwać Państwa do nieprzyjmowania stanowiska, które obniża poziom ambicji propozycji Komisji.

List (w j. angielskim) jest dostępny TUTAJ.

 

Źródło: T&E

Poprzedni artykuł Następny artykuł