Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Małe Granty Transportowe

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Małe Granty Transportowe

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki przyzna organizacjom pozarządowym cztery granty w wysokości 4000 PLN na organizację wydarzeń służących ograniczaniu emisji z transportu drogowego w czterech różnych miastach. Wydarzenia powinny być zaplanowane na Dzień bez Samochodu, czyli na sobotę, 22 września 2018 roku.

Projekty powinny dotyczyć tworzenia stref czystego transportu w miastach, a jednocześnie odnosić się do co najmniej jednej z poniższych kwestii:

  • konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego (może obejmować nawiązania do Szczytu Klimatycznego COP24),
  • konieczności ograniczenia zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez transport drogowy,
  • wpływu ograniczenia indywidualnego transportu drogowego na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast, zasadności rozwoju komunikacji miejskiej, zwiększania udziału transportu rowerowego i ruchu pieszego.

Dofinansowanie w ramach Grantów będzie przyznawane na przygotowanie i realizację następujących rodzajów działań, prowadzonych na terenie Polski, w miejscach publicznie dostępnych, otwartych dla wszystkich zainteresowanych:

  • szkolenia, warsztaty, debaty,
  • dyskusje panelowe,
  • spotkania z politykami (w tym wysłuchania obywatelskie),
  • spotkania z dziennikarzami,
  • akcje uliczne i happeningi.

Grantobiorcami mogą być organizacje pozarządowe zajmujące się transportem, rozwojem lokalnym, ochroną środowiska, ochroną zdrowia lub innym pokrewnym obszarem tematycznym, w ramach którego dana organizacja podejmuje także tematy transportowe. Zgłoszony projekt może być częścią lub uzupełnieniem już realizowanego projektu. Może także być realizowany w partnerstwie z inną organizacją lub organizacjami.

Termin składania wniosków - do 31 lipca 2018 roku, do godz. 16:00.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail sekretariat@koalicjaklimatyczna.org oraz jednocześnie na adres pkeom.org@gmail.com, temat e-maila: „Mały Grant Transportowy wniosek ………………………… /nazwa organizacji/”

 

Regulamin przyznawania Małych Grantów Transportowych

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie Małego Grantu Transportowego.

Formularz wniosku o przyznanie Małego Grantu Transportowego.

Wzór sprawozdania finansowego.

Wzór sprawozdania merytorycznego.