Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

O projekcie

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), poprzez zwiększenie świadomości społecznej odnośnie potrzeby przygotowywania ambitnych PGN dostosowanych do potrzeb gmin oraz zachęcanie obywateli do aktywnego udziału w tworzeniu i wdrażaniu tych planów.

Gminy, które w latach 2014-2020 chcą pozyskać fundusze na działania mające na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza będą musiały posiadać PGN. Wspomniany plan powinien być więc dokumentem strategicznym, który wskaże sposoby ograniczania emisji. Powinien zawierać ambitne, mierzalne i przede wszystkim realne cele o jasno określonych terminach realizacji. Przygotowanie i kontrola pod kątem użyteczności Planów Gospodarki Niskoemisyjnej nie są łatwymi zadaniami. By ułatwić i jednocześnie usprawnić ten proces Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki wspólnie z partnerami projektu podjęli się realizacji przedsięwzięcia pt. "Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej", w ramach którego powstało innowacyjne Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN. Dzięki zastosowaniu NKO organizacje pozarządowe mogą dokonać samodzielnej analizy PGN oraz nawiązać współpracę z władzami w celu lepszego dostosowania PGN do potrzeb danej gminy, co przyczyni się nie tylko do poprawy warunków życia jej mieszkańców, ale również zwiększy bezpieczeństwo i lokalną niezależność energetyczną.

Funkcjonalność Narzędzia została przetestowana na 40 gminach. Wyniki kontroli posłużyły opracowaniu rekomendacji dla gmin i dopracowaniu NKO. Pilotażowe kontrole Planów Gospodarki Niskoemisyjnej były skoncentrowane wokół procesu tworzenia PGN i poziomu partycypacji społecznej. Po zakończeniu tego etapu zespół projektowy sporządził zbiorcze wnioski z przeprowadzonych kontroli oraz dokonał korekty Narzędzia. Gdy zostało już dopracowane i przetestowane eksperci przygotowali broszurę instruktażową, w której znajdują się podstawowe informacje na temat rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym oraz "Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN", pomocne przy jego zastosowaniu. Dodatkową pomocą jest też raport, stanowiący podsumowanie całego projektu. Jego publikacja miała miejsce w marcu 2016 roku. Materiały zostały rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i do ponad 250 organizacji pozarządowych. Ponadto były również przedstawione i skomentowane na konferencji, przekazane do mediów i udostępnione w internecie. Adresatami działań były gminy oraz lokalnie działające organizacje pozarządowe. Projekt zakończył się 31 marca 2016 roku.

Projekt „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej” został zrealizowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) i norweską organizacją Framtiden i våre hender (FIVH, Przyszłość w naszych rękach) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

 

logo EEA grants          logo Fundacji Batorego          logo PFDiM